PokeBot.Ninja - Catch your pokemons like a ninja
میدان ماهی دبی - Printable Version

+- PokeBot.Ninja - Catch your pokemons like a ninja (http://pokebot.ninja)
+-- Forum: General Discussion (http://pokebot.ninja/forum-6.html)
+--- Forum: Other (http://pokebot.ninja/forum-8.html)
+--- Thread: میدان ماهی دبی (/thread-6485.html)میدان ماهی دبی - sdffb97 - 05-16-2018

میدان ماهی دبی
در مرکز شهر و در خیابان دیره میدانی با نماد بزرگ و زیبا ماهی شکل وجود دارد. این میدان متصل کننده سه خیابان اصلی در شهر دبی می باشد. در اطراف میدان ماهی انواع بانک ها، صرافی، هتل های خوب و انواع رستوران های مطرح وجود دارد. مسافرین عزیز تور دبی می توانند پس از انجام کار های خود به این میدان بیایند و استراحت کنند.
همچنین در اطراف میدان ماهی مجتمع های تجاری بزرگ و بازار های خوبی نیز وجود دارد.
 
[Image: didani-meidanmahi1.jpg]